Spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w dniu 29 czerwca 2015 r.

W dniu 29 czerwca, w siedzibie MPiPS, odbyło się kolejne spotkanie Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU). Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), którzy dołączyli do grona partnerów Platformy.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia prezentacji przez pracowników Departamentu Rynku Pracy, którzy zaprezentowali informacje na temat: poradnictwa zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia po zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, narzędzia do badania kompetencji dla doradców zawodowych urzędów pracy oraz Sieci Eures.

Następnie uczestnicy spotkania Platformy wysłuchali prezentacji prelegentów z FRSE. Wystąpienia dotyczyły następujących trzech inicjatyw Komisji Europejskiej:

W dalszej części spotkania uczestnicy wysłuchali prezentacji prelegentów reprezentujących następujące resorty i służby:

  • edukacji – przedstawiciel Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przedstawił informacje na temat działań na rzecz doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
  • nauki i szkolnictwa wyższego – przedstawiciel Departamentu Innowacji i Rozwoju przedstawił informacje na temat poprawy jakości działania Akademickich Biur Karier.
  • obronności – przedstawiciel Departamentu Spraw Socjalnych przedstawił informacje na temat rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP.
  • więziennictwa – przedstawiciel Biura Penitencjarnego przedstawił informacje na temat aktywizacji zawodowej realizowanej przez Służbę Więzienną.

Prezentacje przedstawili też pozostali zaproszeni na spotkanie Platformy goście:

  • przedstawiciel Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przedstawił informacje na temat najnowszych aktywności podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
  • przedstawiciele Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy zaprezentowali projekty „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 r.ż. – doświadczenia europejskie” i „Europejska Idea Doradztwa w międzynarodowej mobilności młodzieży – Guide my W@y”, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz program partnerstwa lokalnego „Przedsiębiorczy gimnazjalista”, realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
  • przedstawiciele Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy przedstawili prezentacje na temat całożyciowego poradnictwa zawodowego (Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie) i aktywności doradców zawodowych (Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie).
  • przedstawiciel Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy przedstawił informacje na temat działalności tej instytucji w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży.
  • przedstawiciel Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie przedstawił prezentację na temat kształcenia w placówkach ZDZ.
  • przedstawiciel KOWEZiU poinformował zebranych o ofercie instytucji w zakresie wsparcia doradców zawodowych resortu oświaty.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi w czasie spotkania:

Poradnictwo zawodowe w PSZ po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
NBK - narzędzie do badania kompetencji
Sieć EURES w Polsce
EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie
EURODESK praktyczny wymiar informacji
Dokumenty Europass jako narzędzie opisu kompetencji w całożyciowym doradztwie zawodowym
Działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Poprawa jakości działań akademickich biur karier
Informacja nt. „Rekonwersji Kadr w Siłach Zbrojnych RP"
Aktywizacja zawodowa realizowana przez służbę więzienną skuteczny powrót na rynek pracy
Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia Europejskie
„Guide my W@y!” Projekt partnerski w ramach programu Erasmus+
PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA Partnerstwo lokalne na rzecz poradnictwa zawodowego na poziomie szkół gimnazjalnych
Całożyciowe poradnictwo zawodowe
Informacja nt. aktywności Doradców Zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy
Działalność OHP w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - Nowoczesne kształcenie z tradycjami
Wsparcie doradców zawodowych w resorcie oświaty - oferta KOWEZiU

Powrót na górę

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page