Szkolenie dla multiplikatorów Programu "Szukam Pracy"

W dniach 8-12.05.2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie, odbyło się szkolenie z zakresu programu szkolenia „Szukam Pracy” skierowane do doradców zawodowych z Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP). Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Eurodoradztwo Polska”, w programie Erasmus+.


W szkoleniu udział wzięło 18 doradców zawodowych z dziesięciu WUP-ów, którzy w wyniku ukończonego szkolenia otrzymali uprawnienia do:
- prowadzenia szkoleń dla doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy w zakresie stosowania programu szkolenia ,,Szukam Pracy”,
- prowadzenia szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem programu szkolenia ,,Szukam Pracy”.
Szkolenie miało formę wykładowo-warsztatową. Program obejmował przygotowanie do prowadzenia następujących 18 sesji szkoleniowych:
1.    Pierwszy dzień szkolenia.
2.    Metody nauki stosowane podczas szkolenia.
3.    Reakcje w trudnych sytuacjach.
4.    Kompetencje i predyspozycje zawodowe.
5.    Bariery na drodze do zatrudnienia.
6.    Zarządzanie sobą podczas poszukiwania zatrudnienia.
7.    Analiza rynku pracy.
8.    Formy zatrudnienia.
9.    Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne.
10.    Sztuka mówienia prezentacji.
11.    Zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy.
12.    Oferty na rynku pracy.
13.    Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.
14.    Rozmowa kwalifikacyjna.
15.    Edukacja dla rynku pracy.
16.    Plan poszukiwania pracy.
17.    Podjęcie zatrudnienia.
18.    Zakończenie szkolenia.
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane jest przez doradców zawodowych w powiatowych urzędach pracy, w ramach poradnictwa zawodowego.
Celem szkolenia jest pomoc osobom nie posiadającym doświadczenia w poszukiwaniu pracy, osobom które utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu oraz osobom, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Program szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowany jest przez doradców zawodowych w urzędach pracy w okresie trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:
1)    40 godzin zajęć prowadzonych metodą warsztatów szkoleniowych w formie odrębnych sesji tematycznych, realizowanych przez 10 kolejnych dni roboczych;
2)    40 godzin ćwiczeń praktycznych, w ramach których uczestnicy szkolenia poszukują pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń w poszukiwaniu pracy, wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych dni roboczych.

Powrót na górę

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page