Linki

Agencja Wykonawcza ds. Audiowizualnych, Edukacji i Kultury | The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
ENIC/NARIC Polska - Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej | ENIC/NARIC Networks
ESCO | European Skills, Competences, Qualifications and Occupations
Eurodesk Polska
Europass
ETF - European Training Foundation
EURYDICE - Europejska sieć informacji o edukacji
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego | The European Centre for the Development of Vocational Training
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Foundation for the Development of the Education System
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura | European Commission Education and Culture
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Równość Szans | European Commission Employment, Social Affairs & Inclusion
Międzynarodowa Organizacja Pracy | The International Labour Organization
Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego | International Association for Educational and Vocational Guidance
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju | Organisation for Economic Co-operation and Development
Punkty Informacyjne Europe Direct | Europe Direct Information Relays
Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej | Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page