Projekt Eurodoradztwo Polska

(Euroguidance Poland)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje Nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. U. UE, L 347/50 z dnia 20 grudnia 2013 r.), każdy kraj członkowski UE został poproszony o desygnowanie Narodowego Centrum Eurodoradztwa na lata 2014-2020.

Projekt „Eurodoradztwo Polska” jest kontynuacją projektu „Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego”, realizowanego w latach 1995-2006 w ramach Programu Leonardo da Vinci. W latach 2007-2013 projekt realizowany był w ramach Programu Uczenie się przez Całe Życie, zgodnie z Decyzją Nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r.

W Polsce od czasu uruchomienia projektu funkcjonują dwa Centra Eurodoradztwa – jedno w resorcie pracy, w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, drugie w resorcie edukacji, w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy. Służy temu realizacja – zarówno na poziomie krajowym,
jak i ponadkrajowym – następujących celów szczegółowych: gromadzenie i upowszechnianie informacji zawodowej, w tym tworzenie i aktualizowanie portalu PLOTEUS prezentującego możliwości uczenia się i szkolenia w 34 krajach Europy; wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk poradnictwa zawodowego; opracowywanie i dystrybucja materiałów specjalistycznych i metodycznych z obszaru teorii i praktyki poradnictwa zawodowego; organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach i konferencjach poświęconych poradnictwu zawodowemu.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do doradców zawodowych, a realizowane w jego ramach działania służą podniesieniu ich kompetencji zawodowych i rozwojowi warsztatu pracy poprzez wzbogacanie zasobów informacji oraz udostępnianie różnego rodzaju opracowań.

 

CEL PROJEKTU

Cel ogólny projektu „Eurodoradztwo Polska” to wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności obywateli oraz rozwój poradnictwa zawodowego w krajach Europy.

W RESORCIE PRACY

Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11
tel. +48 22 5290740 fax: +48 22 5290741

W RESORCIE EDUKACJI

Wydział Kształcenia Zawodowego
Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 25
tel. +48 22 3474195 fax: +48 22 3474190

Top of Page